వెయ్యి ఏళ్ల లిండెన్ Tatobit

Tatobitská lípa (nékdy označovaná jako Amerikaá lípa, tisíciletá lípa nebo Žižkova lípa) ఒక పాకిస్తాన్ స్ట్రోమ్ రోస్టౌసిమ్మ్ ఫ్రమ్ చెస్కెఎహో రిజీ ఇబ్సి టోటోబిటీ వి లైబ్రెకెమ్ క్రాజ్. లిప్యా స్టోయిస్ స్నానిస్ స్మెరెమ్ ెర్నానోవ్, నేప్రోటి డూయుస్ చిసిస్లమ్ పామ్విస్మేంమ్ 86. Tatobitská lípa údajně

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు