క్రివి హోరా జెయింట్ పర్వతాలు

దేశం యొక్క తూర్పు భాగంలో మాలా ఉప్ప గ్రామంలోని చెల్లాచెదురైన అభివృద్ధిలో క్రివి హోరా ఉంది జెయింట్ పర్వతాలు. మీరు నా తల్లిదండ్రుల కోసం ఒక లిల్లీ ఉంది

ఇంకా చదవండి