క్రివి హోరా జెయింట్ పర్వతాలు

దేశం యొక్క తూర్పు భాగంలో మాలా ఉప్ప గ్రామంలోని చెల్లాచెదురైన అభివృద్ధిలో క్రివి హోరా ఉంది జెయింట్ పర్వతాలు. Je poněkud utopená mezi Lysečinou na východě a Jelení horou na západě, které jsou přibližně o sto

ఇంకా చదవండి