ప్రాలేస్ జైరారా

ప్రెసిడెంట్ రీజర్వేస్ ప్రాలేస్ జైరారా జైరా చైర్న్యాజినేసిస్ వి కట్స్ట్రాలన్లినిమ్ ఎమ్జీమ్ ఒసిస్ హేజ్నిస్ వి క్రార లిబెరెక్, కెర్టే ఎట్ ఇజ్జార్స్ని పెర్రోడన్ రిజర్వసిస్ అజెజ్ జిజెర్ స్కిచ్ హర్. Zaujímá vrcholovou část druhé

ఇంకా చదవండి

జెయింట్ పర్వతాలు

జెయింట్ పర్వతాలు (జర్మన్ ఇస్సర్గేబిర్జ్, పోలిష్ గోరీ ఇయెర్స్కి, యాపిల్ అని కూడా పిలుస్తారు Jizerky) జిస్కో geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. జెస్సరీ, కమర్షియల్ ప్రార్థన స్మర్జ్, స్మర్జ్

ఇంకా చదవండి