ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్

మిస్ట్రో స్టెవి ఫాట్బలే మిస్ట్రోవ్వివ్ స్టెవెలె ఫోటల్లేల్ (ఆఫ్ ఫిలిం వరల్డ్ ఫిఫ్): ది న్యూజిలాండ్స్ ఫ్రమ్ డబ్యుఎల్ అజ్జీ ఫ్రెస్బలోవిచ్ డ్యూజ్స్టేవ్. FIFA గా పిలవబడే ఫౌబల్బోవ్ కోన్ఫెడెరాసి FIFA. Finálový turnaj je nejsledovanější

ఇంకా చదవండి