బరోక్ సంగీతం

బారోక్ హుడ్బ్యాబ్ అబ్డబ్బి హుడ్బ్నియిహో బరోకా జె ఓబ్విక్కేల్ క్లేడెనో డో రోజ్మేజ్ లిజ్ టు యుజ్ అజ్ ఎమ్ గ్లెన్. జెడ్నా వోస్కా పాసెడ్ ఓ ఓరియంటెన్ వైమ్నెజ్. Původ టెర్మినల్ బరోక్, పెర్గాట్ ఎట్ డీజినల్ ఇమ్మిని, ది ఓడివోజెన్

ఇంకా చదవండి