వెస్ట్మిని జ్వరం

Západonilská horečka Západonilská horečka (anglicky: వెస్ట్ నైలు జ్వరం) జబ్బుపడిన జ్వరము, ఇది జ్యామితీయ flavivirem (rodina flaviviridae) označovaný jako západonilský వైరస్. U většiny nemocných probíhá infekce zcela asymptomaticky. Inkubační doba

ఇంకా చదవండి